Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, cu sediul în Bulevardul Matei Basarab, numărul 26, localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai în măsura permisă prin Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite, precum şi monitorizarea accesului în incinta instituţiei, prin sistemul de supraveghere video.

În consecință, Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, fără a avea la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal necesare, nu va putea să încheie Contractul de împrumut (și să elibereze Permisul de intrare) în care sunteți sau veți fi parte și ale căror efecte se produc față de dumneavoastră. În cazul retragerii consimțământului, sau cererii ștergerii datelor, nu veți mai putea beneficia de serviciile instituției noastre.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Biblioteca Județeană „Ştefan

Bănulescu” Ialomiţa în activitatea de furnizare a serviciilor de bibliotecă:

– date de identificare: nume, prenume, adresă, vârstă, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, serie și număr carte de identitate, naționalitate, date privind nivelul educațional, ocupație, loc de muncă, semnătura olografă.

Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil și legal a Contractului de împrumut și derularea raportului contractual cu instituția noastră.

Scopul în care datele personale sunt utilizate:

Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 1. prestarea serviciilor de bibliotecă (împrumut la domiciliu și consultare la Sala de lectură a documentelor de bibliotecă, folosirea serviciului Biblionet din incinta instituției);
 2. operațiuni de recuperare a documentelor de bibliotecă împrumutate de la utilizatorii restanțieri;
 3. comunicări sau raportări statistice interne sau către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 4. soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea utilizatorilor.

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus au ca temei:

 • încheierea și executarea Contractului de împrumut și eliberarea Permisului de intrare;
 • obligațiile legale ale instituției, interesul legitim al instituției pentru activități precum: efectuarea de analize statistice și raportări interne sau către instituțiile abilitate ale statului;
 • consimțământul dumneavoastră.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

 • instanțe judecătorești, organele statului competente în materie penală.

Stocarea datelor personale

Instituția noastră va putea colecta și stoca datele personale în formă scrisă și electronică. Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a Permisului de intrare (5 ani). Datele colectate prin utilizarea sistemelor de supraveghere cu scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și spațiilor proprii vor fi stocate pe o perioadă de 30 de zile. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în materie.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 • prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. Retragerea consimțământului duce la pierderea calității de utilizator al bibliotecii.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date;
 • datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opoziție

Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe precum prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

 • Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea instituției, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 • Dreptul de a depune o plângere la Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor.

(10) Dreptul de a vă adresa justiției.

Utilizatorii care au încheiat Contractul de împrumut (posesori ai Permisului de intrare) se vor prezenta la sediul Bibliotecii pentru acordarea consimțământului. Pentru utilizatorii sub 14 ani, acordarea consimțământului se va face de către unul dintre părinți.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau obținerea de informații suplimentare vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale prin email: [email protected], prin poștă: Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Bulevardul Matei Basarab, numărul 26, localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa , sau puteți depune personal o notificare semnată olograf la sediul instituției.