Anunt achizitie directa servicii de amenajare spatiu - Salonul anual de Carte

Invitatie de participare - Amenajare functionala cu valente grafice...

Anunt achizitie directa servicii de intretinere si reparare sistem de securitate

Proiect de managment - 2017-2020

Dispozitie

Concurs de proiecte de management

Rezultatele finale obtinute de candidatii care au sustinut concursul

Rezultatele obtinute de candidatii care au sustinut proba scrisa

Concurs de ocupare a postului vacant de administrator

Concurs de ocupare a postului vacant de administrator

Concursul on-line de poezie

Regulament - Concursul on-line de poezie

Oferta de promovare profesională a ANBPR pentru anul 2015

Anunt concurs ocupare post de execuţie temporar vacant de bibliotecar cu studii superioare - SII

Datorită unor situaţii neprevăzute ivite în activitatea curentă a instituţiei noastre, concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar - studii superioare S II (pe durată determinată), anunţat pentru data de 20 octombrie 2014 ora 10.00, se va desfăşura pe data de 22 octombrie, ora 10.00.

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului vacant de bibliotecar

Concursul national de proza scurta "Radu Rosetti" - ediatia XV-a

Rezultatele concursului pentru ocuparea unui post de execuţie temporar vacant de bibliotecar

Concurs pentru ocuparea unui post de execuţie temporar vacant de bibliotecar

CONCURSUL INTERNAŢIONAL „ ARTE E CULTURA”

Zilele poeziei in Olt

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARa “PETRE GHELMEZ”

Concurs on-line de poezie

Concurs literatura Arad

CURSURI DE VARĂ GRATUITE

CURSURI DE VARĂ GRATUITE
LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "ŞTEFAN BĂNULESCU" IALOMIŢA

Servind intereselor de educaţie, cultura si formare ale comunitaţii, prin însasi misiunea sa, Biblioteca Judeţeana "Ştefan Banulescu" Ialomiţa anunţa începerea CURSURILOR DE VARĂ ÎN UTILIZAREA CALCULATOARELOR ŞI INTERNETULUI având ca grup ţinta, pentru moment, persoanele de vârsta a treia din comunitate, utilizatori ai bibliotecii. Cursurile vor avea loc în perioada 06 -17 august 2012, la Biblioteca Judeţeana, etajul I.

Pe parcursul celor doua saptamani, participanţii vor urma mai multe module:

- iniţiere în utilizarea calculatorului;

- navigare pe internet;

- utilizarea mesageriei instantanee(yahoo messenger, skype, windows messenger);

- tehnoredactare de documente;

- accesare de legislaţie româneasca si europeana;

Seniorii pot sa-si dezvolte competenţele IT, competenţele lingvistice, se pot destinde intr-un mediu cultural, placut si relaxant. Pentru ca vârsta a treia înseamna experienţa si orice experienţa împartasita înseamna o legatura între membrii grupului., ei pot relaţiona cu persoane ce au aceleasi preocupari, îsi pot petrece timpul liber într-un mod util si creativ. Biblioteca pune la dispoziţia cursanţilor: spaţiul, tehnologia necesara si personalul calificat pentru îndrumare; la terminarea cursului, acestia vor primi o diploma.

Înscrierea, sau alte informaţii, la sediul Bibliotecii Judeţene "Ştefan Banulescu" Ialomiţa, B-dul Matei Basarab, nr.26, tel/fax: 0243/230055, tel.0764/962167, e-mail: [email protected], web: www.bji.ro. luni-joi: 08.00-16.30, vineri :08.00-14.00, pana la data de 01.08.2012.

Director,

Ing. Mihaela Racoviţeanu

 

 

Concurs pentru ocuparea unui post de execuţie temporar vacant de bibliotecar

Biblioteca Judeţeana „Ştefan Banulescu” Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, Str. Matei Basarab, nr. 26, organizeaza în data de 21.06.2012, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea unui post de execuţie temporar vacant de bibliotecar (cu contract de munca pe perioada determinata) în cadrul Serviciului Evidenţa, Prelucrarea si Completarea Colecţiilor.

Cerinţe privind ocuparea postului:

* Pregatire de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma;

* Vechime în munca: minim 2 ani;

* Cunostinţe de operare pe calculator: nivel mediu;

* Limbi straine: cunostinţe de baza pentru citit si scris pentru una din limbile de circulaţie internaţionala;

* Abilitaţi, calitaţi si aptitudini: cunostinţe de biblioteconomie si stiinţele informarii; cunostinţe de comunicare, constituirea parteneriatelor,

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

* Cererea de înscriere la concurs, adresata conducerii instituţiei;

* BI/CI în original (pentru conformitate) si copie;

* Diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea de specializari, în original (pentru conformitate) si copie;

* Copia carnetului de munca, sau dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea în munca;

* Cazierul judiciar;

* Adeverinţa care sa ateste starea de sanatate, emisa de medicul de familie, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanataţii;

* Curriculum Vitae;

* Certificatul de casatorie în original (pentru conformitate) si copie, unde este cazul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, la Serviciul Financiar-Contabil si Personal, d-na Condruţ Ana, pâna la data de 24.05.2012.

 

Data, locul si ora desfasurarii probelor de concurs:

Selecţia dosarelor: 29.05.2012 – la sediul instituţiei.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul instituţiei, dupa cum urmeaza:

* Proba scrisa: 21.06.2012 – ora 10.00;

* Proba practica: 21.06.2012 – ora 12.00;

* Interviul: 21.06.2012 – ora 13.00.

 

Bibliografie:

* Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

* Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici. –Bucuresti, ABBR, 1993.

* Organizarea colecţiilor de biblioteca. Bazele biblioteconomiei /Ciorcan, M.– Cluj-Napoca: Casa Carţii de stiinţa, 2001.

* Revista Biblioteca, colecţia 2011.

* Legea nr. 474/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritaţile si instituţiile publice.

 

 

Raport activitate 2012