Angajari

Rezultatele finale concurs

Rezultatele obținute de candidații care au susținut proba - INTERVIU

Rezultatele obținute de candidații care au susținut proba scrisă

Rezultat selectie dosare

ANUNT POSTURI VACANTE

Concurs

26 noiembrie 2015

ANUNŢ    Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, Str. Matei Basarab, nr. 26, organizează la sediul instituţiei concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, după cum urmează:
    1. un post de Şef Serviciu – Serviciul Prelucrarea şi Comunicarea Colecţiilor - nivel studii S II;
    2. două posturi de Bibliotecar - nivel studii S II, în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul - Serviciul Prelucrarea şi Comunicarea Colecţiilor.
    1. ŞEF - SERVICIU - Serviciul Prelucrarea şi Comunicarea Colecţiilor (S II):
    Condiţii generale privind participarea la concurs:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    Condiţii specifice privind participarea la concurs:
    a) Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe umaniste sau ştiinţe sociale;
    b) Vechime în specialitate: minim 3 ani în bibliotecă;
    c) Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel avansat;
    d) Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel avansat - citit, scris, vorbit (lb.engleză/franceză);

    Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
    • Cererea de înscriere la concurs pentru postul vizat, adresată conducerii instituţiei;
    • BI/CI în original (pentru conformitate) şi copie;
    • Diplome care să ateste nivelul de studii în original (pentru conformitate) şi copie;
    • Alte acte care atestă efectuarea de specializări, în original (pentru conformitate) şi copie;
    • Copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitate;
    • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu există antecedente penale;
    • Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
    • Curriculum Vitae;
    • Certificatul de căsătorie în original (pentru conformitate) şi copie, unde este cazul.

    2. BIBLIOTECAR - Biroul Relaţii cu Publicul (S II)
    Condiţii generale privind participarea la concurs:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    Condiţii specifice privind participarea la concurs:
    • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe umaniste sau ştiinţe sociale;
    • Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
    • Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel avansat;
    • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu - citit, scris, vorbit (lb.engleză/franceză);

    Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
    • Cererea de înscriere la concurs pentru postul vizat, adresată conducerii instituţiei;
    • BI/CI în original (pentru conformitate) şi copie;
    • Diplome care să ateste nivelul de studii în original (pentru conformitate) şi copie;
    • Alte acte care atestă efectuarea de specializări, în original (pentru conformitate) şi copie;
    • Copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitate;
    • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu există antecedente penale;
    • Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
    • Curriculum Vitae;
    • Certificatul de căsătorie în original (pentru conformitate) şi copie, unde este cazul.

    Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, la Serviciul Financiar-Contabil şi Administrativ, până la data de 11.11.2015, ora 16.00.
    Data, locul şi ora desfăşurării probelor de concurs:
    Selecţia dosarelor: 13.11.2015 – ora 12.00, la sediul instituţiei.
    Probele de concurs se vor desfăşura la sediul instituţiei, după cum urmează:
    • Proba scrisă: 19.11.2015 – ora 11.00;
    • Proba practică şi interviul: 24.11.2015 – ora 11.00;
    Tematică - ŞEF SERVICIU – Serviciul Prelucrarea şi Comunicarea Colecţiilor - S II;
    - Creşterea rolului bibliotecii în comunitate: centru cultural, informaţional şi educaţional;
    - Servicii noi şi moderne de bibliotecă adecvate cerinţelor societăţii moderne;
    - Comunicarea colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă;
- Organizarea colecţiilor şi tipuri de cataloage folosite;

    Bibliografie - ŞEF SERVICIU – Serviciul Prelucrarea şi Comunicarea Colecţiilor - S II;
    • Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată.
    • Legea nr. 474/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
    • Legea nr 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
    • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Judeţene Ştefan Bănulescu.
    • Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici. Bucureşti: ABBR, 1993.
    • REGNEALĂ, Mircea (coord). Tratat de biblioteconomie, Vol II, partea I, Bucureşti: Editura ABR, 2014.
    • CIORCAN, Marcel. Organizarea colecţiilor de bibliotecă. Bazele biblioteconomiei. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de ştiinţă, 2001.     • ENACHE, Ionel. Marketingul în bibliotecă. În: Economia structurilor infodocumentare. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 103-129.
    • REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informaţiei. Bucureşti: ABR, 2012.
    • Revista Biblioteca, colecţia 2015.
    Tematică - BIBLIOTECAR - Biroul Relaţii cu Publicul (S II)
    - Creşterea rolului bibliotecii în comunitate: centru cultural, informaţional şi educaţional;

    Relaţii suplimentare la sediul din Slobozia, str.M. Basarab, nr.26. Persoană de contact: Vişan Gina, tel.0243/230055, e-mail : [email protected]

Manager, drd. Mihaela RacoviţeanuConcurs

16 iunie 2015
Biblioteca Judeţeana "Ştefan Banulescu" Ialomiţa cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab Nr. 26, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar in data de 24.03.2008.

Conditii de participare:
Bibliografie concurs:

Alte detalii se primesc de la sediul Bibliotecii Judeţene "Ştefan Banulescu" Ialomiţa sau la tel/ fax: 230055